Teamfight Tactics: League of Legends Strategy Game

Teamfight Tactics: League of Legends Strategy Game

6.8 score

Assemble an army of your favorite champi...

moi người cứ kêu mình chơi hết cả bin vẫn không có vấn đề gì cả ram cao mạng yếu cũng có say ra