Teamfight Tactics

Teamfight Tactics

6.8 score

Assemble an army of your favorite champi...

Game "cân bằng" đến mức khó tin anh em nên chơi để trải nghiệm